REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

Apartamenty Home

1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się:

– wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie BOOKING. COM.

– telefonicznie pod nr +48-796-536-721

Klient otrzymuje potwierdzenie terminu rezerwacji mailem lub telefonicznie.

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji apartamentu Właściciel jest uprawniony do pobierania od Klienta następujących opłat:

100% opłaty rezerwacyjnej, jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem, w którym Klient zamierza rozpocząć korzystanie z Lokalu;

100% opłaty rezerwacyjnej jeśli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym niż opisany w punkcie powyżej.

4. Zaliczkę lub wpłatę całości opłaty za wynajem apartamentu należy dokonać na konto:

Apartamenty Home

Ul. Kręta 56B lok.1B

15- 345 Białystok

5. Rezerwacja LAST MINUTE oznacza rezerwację dzień przed lub w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji LAST MINUTE opłata rezerwacyjna nie jest pobierana. Podczas przekazania kluczy Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt. Po złożeniu rezerwacji mailem konieczne jest potwierdzenie telefoniczne rezerwacji w ciągu 2 godzin pod numer tel.  +48-796-536-721. Brak potwierdzenia telefonicznego rezerwacji jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy najmu apartamentu.

6. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość ustaleń indywidualnych.

Przekazanie kluczy do apartamentu następuje w ustalonym miejscu i godzinie. Jeżeli Klient nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Apartamenty Home  dzwoniąc pod nr tel.: +48-796-536-721.

7. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w momencie przekazania kluczy.

8. W cenie wynajmu apartamentu wliczone są opłaty za wodę, prąd, ogrzewanie oraz sprzątanie końcowe .

Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Apartament Home.

9. Apartament Home zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie, przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.

10. Liczba osób przebywająca w apartamencie nie może być wyższa niż liczba podana podczas rezerwacji. Jeżeli ilość osób jest większa niż podana w rezerwacji, właściciel może zażądać dodatkowej opłaty w wysokości 70 złotych.

11. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.

12. Zabrania się przebywania zwierząt w apartamencie.

13. Wszyscy Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.

14. Organizowanie w apartamencie imprez towarzyskich jest zabronione.

15. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu Klient zapłaci karę w wysokości 250 zł.

16. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 250 zł.

17. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota do hali garażowej Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 200 zł.

18. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania pracownika firmy Apartament Home o wszystkich usterkach powstałych w apartamencie. Za usterki i uszkodzenia powstałe z winy Klienta zostanie pobrana adekwatna rekompensata pieniężna.

19. Dane Klientów będą wykorzystywane jedynie w celu rezerwacji apartamentu.

20. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Apartamenty Home zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi innego apartamentu, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

21. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię Apartamenty Home.

22. Właściciel powołując się na art.662 i art.433  Kodeksu Cywilnego, art. 288 Kodeksu Karnego oraz art. 124 Kodeksu Wykroczeń zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zapłatę należnej kwoty za spowodowanie zniszczeń w lokalu, a w przypadku gdy zniszczenia przekraczają kwotę 250 zł właściciel ma prawo do zgłoszenia naruszenia prawa i wszczęcia postępowania wobec najemcy.

ПРАВИЛА АРЕНДЫ АПАРТАМЕНТОВ

Apartamenty Home

1.Бронированье апартаментов осуществляется:

-путем заполнения формы бронирования странице BOOKING.COM

-по телефону +48-796-536-721

Клиент получает подтверждение даты бронирования по электронной почте или по телефону.

2.Осуществление бронирования равнозначно принятию положений настоящих правил.

3.В случае отказа от бронирования апартамента Владелец имеет право взимать с Клиента следующие оплаты:

100% платы за бронирование,если анулирование производится не позднее,чем за 7 дней до первой даты,на которую клиент намерен приступить к использованию апартамента;

100% платы за бронирование,если анулирование производится  позднее,чем это описано в пункте выше.

4.Предоплата или оплата за аренду апартамента осуществляются на счет:

Aparatmenty Home

ул.Крента,56В,оф.IB

15-345,Белосток

5.Бронирование  LAST MINUTE означает бронирование за день до или в день прибытия.При бронировании  LAST MINUTE  плата за бронирование не взимается.При передачи  ключей Клиент обязан заплатить всю сумму за проживания.После бронирования по электронной почте необходимо подтвердить бронирование по телефону в течение 2-х  часов по номеру тел.+48-796-536-721.Отсуствие телефонного подтверждения бронирование равносильно отказу от договора аренды апартамента.

6.Отельные сутки длятся с 14:00 первого дня до 10:00 последнего дня пребывания.Существует возможность индивидуальных договоренностей.Если Клиент не может прибыть в ранее установленное время,он обязан незамедлительно сообщить об этом сотруднику компании  Apartamenty Home по тел.+48-796-536-721.

7.Плата за пребывание оплачивается до передачи ключей.

8.Стоимость аренды апартамента включает в себя плату за воду,электричество,отопление,и конечную уборку.

9.Apartamenty Home оставляет за собой право не выдавать ключи клиентам,находящимся под воздействием алкоголя,одурманивающих средств,ведущих себя агресивно,вследствие чего,представляющих непосредствиную угрозу для людей,и имущества.

10.Количество людей,проживающих в апартаменте,не может превышать количество,указанное при бронировании.Если количество людей больше указанного при бронировании,владелец может потребовать дополнительную плату в размере 70 PLN.

11.Позапросу клиента мы доставим детскую кровать в апартамент.Подтверждение должно быть сделано при бронировании.

12.Запрещается присутсвие животных в апартаменте.

13.Все гости должы соблюдать принципы добрососедства,в том числе соблюдать тихое время с 22:00 до 06:00.

14.В апартаментах заприщается проводить вечеринки.

15.В апартаментах заприщается курить.В случае нарушения запрета Клиент обязан уплатить штраф в размере 250PLN.

16.В случае утери ключа от апартамента,клиент обязан оплатить компенсацию в размере 250PLN.

17.В случае утраты или повреждения пульта дистанционного управления от гаража,клиент обязан оплатить компенсацию в размере 200 PLN .

18.Клиент обязан незамедлительно уведомить сотрудника компании  Apartament Home обо всех дефектах,возникающих в апартаменте. За неисправности и повреждения,вызванные по вине Клиента,взимается адекватная денежная компенсация.

19.Данные клиента будут использоваться только для бронирования  апартамента.

20.В случае возникновения внезапных и непредвиденных обстоятельств,компания Apartamenty Home оставляет за собой право предложить Клиенту другой апартамент,а при отсутсвии свободного апартамента анулировать бронирование.

21.Запрещается публиковать фотографии и другие мультимедийные материалы,созданные в апартаментах,которые могут повлиять на репутацию компании Apartamenty Home.

22.Владелец,ссылаясь на ст.662 и ст.433 Гражданского кодекса,ст.288 Криминального кодекса и ст.188 Кодекса о правонарушениях,оставляет за собой право потребовать выплату компенсации за несение вреда в апартаменте,а если размер вреда превышает сумму 250 PLN ,владелец имеет право сообщить о нарушениях законодательства и начать процессуальные действия в отношении арендаторв.

RULES OF RENTING APARTMENTS OF

Apartamenty Home

1. Reservation can be made by:

– filling the booking form on page BOOKING.COM

– calling on mobile phone +48-796-536-721

Client receives confirmation of term of reservation via e-mail or phone.

2. The reservation is tantamount to accepting the provisions of these regulations.

3. In case of cancellation of booked apartment, owner has a right to collect from customer the following charges:

100% reservation fee if the cancellation is made later than 7 days before the first date of reservation.

Client can cancel the reservation earlier than 7 days before the beginning of reservation.

4. Advance payment or payment of all charges for renting an apartment should be made to:

Apartamenty Home

Ul. Kręta 56B lok.1B

15- 345 Białystok

5. LAST MINUTE reservation means reservation day before arrival or day of arrival. In case of last minute reservation, reservation fee is not collected from Client. While transfering the keys Client is obliged to pay all the payment of booking for whole stay. After making a reservation via e-mail is necessarily to confirm that by phone during 2 hours on phone number +48-796-536-721. Absence is information, that Client withdrew from the rent agreement of the apartment.

6. Hotel days starts from 14 PM to 10 AM. next day. It it possible to determine it individually. Transfering the keys takes place in a fixed place and time. If client can not be on time, it is necessary to inform about that worker of Apartamenty Home calling on phone number +48-796-536-721.

7. Client have to pay during the transfers of keys.

8. In the rental price there are include charges of water, electricity, heating and final cleaning.  

Putting the key back takes place on fixed place and time.

9. Owner or worker of Apartamenty Home has right to failure to key a person under the influence of drugs or alcohol.

10. The number of people staying in the apartment may not be higher than the number indicated during booking. If the number of people is higher than that given in the reservation, the owner may require an additional fee of 70 PLN.

11.On request we provide cot apartment. Confirmation must be made during making a booking.

12. It prohibits the presence of animals in the apartment.

13. All guests are required to comply with the principles of good neighborhood, including to observe the curfew hours. To 22:00 PM 6:00 AM.

14. Organizing social events in the apartment is prohibited.

15. The apartments are non-smoking. If you break the ban Customer shall pay a penalty in the amount of 250 PLN.

16. If you lose the keys to the apartment Client is obliged to pay the amount of 250 PLN.

17. In the case of loss or damage to the remote control to the garage customer are obliged to pay the amount of 200 PLN.

18. The customer is obliged to immediately notify an employee of Apartment Home for all defects arising in the apartment. For faults and damage caused by the fault of the customer will be charged adequate money compensation.

19. Customers personal data will be used only to reservation of  the apartment.

20. In case of sudden and unforeseen circumstances, apartments Home reserves the right to offer the Client another apartment, and in the absence of a free apartment to cancel the reservation.

21. It is forbidden to publish photos and other multimedia content, produced in the apartments, which may affect the good name Apartments Home.

22. Owner citing art.662 and art.433 of the Civil Code, Art. 288 of the Criminal Code and Article. 124 of the Code of Offences reserves the right to request payment of the amount due for causing damage to the premises, and in the case of destruction exceeds the amount of 250 PLN owner has the right to report violations of the law and proceedings against the tenant.